-

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00 
مطالب و اطلاعات حقوقی
تاریخ انتشار: جمعه 24 بهمن 1399
مراحل مطالبه مهریه در دادگاه

 مراحل مطالبه مهریه در دادگاه

مهریه که در قانون مدنی به عنوان مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است و به عنوان حق دینی به محض وقوع عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد. بنابراین با وقوع عقد نکاح زن می تواند هر زمان که خواست مهریه را که بر ذمه شوهر ایجاد شده از او مطالبه نماید.دعوا و درخواست مطالبه مهریه در سالهای اخیر به جهت کثرت و فراگیری با محدودیت هایی مواجه شده است و در واقع قانونگذار تلاش کرده است به این واسطه و از این طریق آمار دعاوی مطالبه مهریه را کاهش دهد.یعنی به جای حل مسئله ، پاک کردن صورت مسئله!!

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 12228

 

نکات مطالبه مهریه در دادگاه

  • مطالبه هر حقی از مدیون مستلزم رعایت شرایطی است و زمانی در این راه باید صرف شود و نیاز به روند رسیدگی در دادگاه دارد که با عبارت به اجرا گذاشتن مهریه شناخته می شود.
  • زنان باید برای برای اینکه اثبات کنند که چنین حقی دارند باید به دلیل و مدرک معتبر به دادگاه خانواده رجوع کرده و با تنظیم دادخواست مطالبه مهریه، در انتظار نوبت رسیدگی به دادخواست خود می مانند.
  • با ابلاغ نوبت رسیدگی به شوهر، مهلتی 10 روزه بابت پرداخت مهریه به همسرش به او داده می شود.
  • از آنجا که روند رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه نیازمند صرف زمانی است که در طول آن شوهر می تواند با حیله و فریب اقدام به انتقال صوری اموال خود به دیگران نماید و از این طریق با معسر جلوه دادن خود از زیر بار پرداخت مهریه فرار کند.
  • برای جلوگیری از این اقدام شوهر، زن می تواند از دادگاه بخواهد که قرار تامینی صادر نماید که به موجب این قرار تا پیش از صدور حکم نهایی به اندازه اصل مهریه یا معادل آن یا بخشی از آن اموال شوهر توقیف می شود و با این توقیف مرد از نقل و انتقال اموالش ممنوع می شود و زن برای رسیدن به حق خود آسودگی خاطر بیشتری پیدا می کند.
  • در مورد توقیف اموال باید گفت این زنان هستند که با در دست داشتن نامه ای از سوی قاضی دادگاه، جواز توقیف اموال شوهر خود را شخصا پیدا می کنند. لازم به ذکر است تقاضای توقیف اموال را زوجه می تواند همزمان با تنظیم دادخواست مطالبه مهریه مطرح نماید.

 

 

پرونده مطالبه مهریه و توقیف اموال (تامین خواسته)

دادخواست تامین خواسته مهریه

خواهان : افسانه .... نام پدر : محمود  شغل : خانه دار  محل اقامت : تهران.خیابان یوسف آباد ...... .

خوانده : محمد   نام پدر : خسرو  شغل : آزاد محل اقامت : تهران.خیابان تهرانپارس......... .

وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی .میدان گلها ....... .

تعیین خواسته و بهای آن : تامین خواسته بابت مطالبه مهریه به تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی معادل 78/000/000 ریال و بدواض اجرای ان قبل از ابلاغ

دلایل ومنضمات دادخواست :

1- وکالتنامه به شماره .... مورخ 1395/07/11 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

2- سند ازدواج به شماره ....

3- شناسنامه به شماره .....

شرح دادخواست تامین خواسته مهریه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار می رساند؛

مستنداً به سند نکاحیه شماره ... صادره از دفترخانه ازدواج شماره .... تهران موکل در تاریخ 12 اردیبهشت 1377 با میزان 514 عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائم خوانده محترم اند لذا با تقدیم دادخواست تایمن خواسته نسبت به 200 عدد سکه معادل 2/742/000/000 ریال از کل مهریه مندرج در سند نکاحیه و نظر به فوریت امر مستنداً به بند الف ماده 108 و بخش اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تامین خواسته و به جهت حساسیت و فوریت امر و بیم اختفای اموال از سوی خوانده اجرای آن پیش از ابلاغ از محضر عالی مورد استدعا می باشد.

مضافاً اینکه دادخواست اصلی مربوط به مطالبه تعداد سکه فوق الاشاره ظرف مهلت مفروز قانونی پس از صدور  قرار تامین خواسته تقدیم حضور عالی خواهد شد) به انضمام هزینه دادرسی.

با تشکر و تجدید احترام

 

قرار تامین خواسته و توقیف اموال بابت مهریه

کلاسه پرونده :  ....

مرجع رسیدگی : شعبه 286 دادگاه عمومی حقوقی تهران

خواهان : افسانه  ...... فرزند محمود با وکالت آقای مسعود محمدی

خوانده : محمد .... فرزند خسرو

خواسته : مطالبه مهریه به تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی

گردشکار – خواهان به شرح بالا و بطرفیت خوانده درخواست صدور قرار تامین خواسته را به استناد مدارک موجود رد پرونده نموده است که پس از قبول درخواست و ثبت آن به کلاسه فوق، دادگاه در وقت فوق العاده در حضور خوانده تشکیل اشت و با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

متن قرار تامین خواسته مهریه

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرا تامین خواسته نموده است و شرایط درخواست فراهم می باشد، دادگاه با استناد به ماده 108 قانون اییین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل تعداد 2/742/000/000 ریال از اموال خوانده آقای محمد ..... فرزند خسرو تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است.قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

 رییس شعبه 286 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

دادخواست مطالبه مهریه

خواهان : افسانه ... فرزند : محمود  شغل : خانه دار محل اقامت : تهران.خیابان یوسف آباد ...... .

خوانده : محمد ...... فرزند : خسرو شغل : آزاد  محل اقامت : تهران.خیابان تهرانپارس ....... .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

1- مطالبه مهریه به مبلغ 2/742/000/000 ریال به نرخ روز / مبلغ تامین خواسته 2/742/000/000 ریال

2- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست :

1- سند ازدواج شماره ....

2- وکالتنامه به شماره .....

3- شناسنامه به شماره .... صادره از تهران

4- استشهادیه به شماره .....

شرح دادخواست مطالبه مهریه

ریاست محترم دادگاه خانواده

 با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل راب ه شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

به موجب سند ازدواج شماره .... تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره .... تهران موکل در تاریخ 12 اردیبهشت سال 77 با تعداد 514 عدد سکه طلاق تمام بهار آزادی به عقد دائم زوج در آمده اند و مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده محترم به پرداخت 200 عدد سکه طلاق تمام بهار آزادی از کل مهریه مافی القباله از محضر عالی مورد استدعا می باشد.

به انضمام هزینه دادرسی.

 

رای دادگاه مطالبه مهریه

پرونده کلاسه : ......

مرجع رسیدگی : شعبه 286 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : .....

خواهان : خانم افسانه ...... فرزند : محمود با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .... .

خوانده : آقای محمد .... فرزند : خسرو به نشانی تهران.خیابان تهرانپارس ......... .

خواسته ها : 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  2- مطالبه مهریه

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه مهریه

در خصوص دادخواست خانم افسانه ... فرزند محمود با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت آقای محمد .....  به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به دو میلیارد و یکصد و شش و هشت میلیون ریال و اعسار از هزینه دادرسی و خسارات دادرسی، با ملاحظه تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ترتیب .... مورخ 95/07/28 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت طلاق شماره ... تهران سابقاً علقه زوجیت فیمابین طرفین برای دادگاه محرز است حسب طلاقنامه طرفین مهریه بر ذمه خوانده مستقر است و خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه صراحتاً اظهار داشت خواهان توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد ضمن اینکه نامبرده تا کنون مهریه خواهان را پرداخت ننموده است لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاء دین و احراز اشتغال ذمه خوانده، دعوای خواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 1078،1082 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر محکومیت خواندده به پرداخت دویست عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادرمی نماید.و در خصوص اعسار از هزینه دادرسی با توجه به اظهارات خواهان و شهادت شهود و استشهادیه پیوست پرونده و اقرار صریح خوانده مبنی بر عدم تمکن مالی خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مستندا به ماده 5 قانون حمایت خانواده نامبرده معاف از پرداخت هزینه دادرسی می باشد و در زمان اجرا نامبرده مکلف است هزینه دادرسی را در حق صندوق دولت تودیع نماید.رای صادره حضوری و با توجه به اقرار صریح خوانده قطعی می باشد.

دادرس شعبه 286 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
هزینه دادرسی مطالبه مهریه 3/5 درصد خواسته که البته راه هایی وجود دارد که یک وکیل با تجربه و متخصص دعاوی خانواده می تواند این هزینه ها را بسیار کاهش دهد.مثلا برای 100 سکه در حال حاضر هزینه دادرسی حدوداض 35 میلیون تومان می شود که با روش هایی ما آن را به کمتر از 2 میلیون تومان می رسانیم.هزینه حق اوکاله وکیل هم مبتنی بر توافق بین طرفین است.
برای درخواست صدور اجراییه اول به دفترخانه ازدواج محل عقد زوجین و سپس اداره اجرای ثبت و برای تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ابتدا دفتر خدمات قضایی و سپس حسب مورد شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده .توجه داشته باشید که در صورت داشتن وکیل کلیه این مراحل بدون نیاز به حضور شما توسط وکیل دادگستری انجام می شود.
خیر، مهریه هر چقدر که باشد (حتی 10000 سکه) امکان مطالبه آن وجود دارد و حکم محکومیت طرف صادر می شود.ولی فقط تا 110 سکه می شود حکم جلب طرف را گرفت آن هم در صوررتی که طرف دادخواست اعسار نداده باشد و یا اعسار وی به اثبات نرسیده باشد.
وکیل خود را انتخاب کنید.به دفتر وکیل مراجعه نمایید و پس از مذاکره و توافق و اعطای وکالت دادگستری آن وکیل کلیه مراحل کار را برای شما انجام خواهد داد بدون اینکه شما با پروسه و تشریفات درگیر شوید.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.