-

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00 
مطالب و اطلاعات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 01 مهر 1399
وکیل برای انحصار وراثت و تقسیم ارث

 وکیل برای انحصار وراثت و تقسیم ارث

بعد از فوت اشخاص حقیقی از ایشان ماترکی (که شامل دیون و مطالبات متوفی است) به جا می ماند.که این ماترک پس از پرداخت دیون متوفی خالص شده و قابلیت تقسم بین وراث متوفی را پیدا می کند. اما برای این که وراث بتوانند سهم خود از ارث را مطالبه و در آن تصرف کنند،البته این تقسیم باید به صورت قانونی و طی مراحلی که پیش بینی شده صورت بگیرد که وراث این اقدام را با گرفتن گواهی انحصار وراثت قانونی کرده و با این اقدام منحصر بودن خود را در ارث بردن از متوفی ثابت می کنند.هر یک از ورثه یا همه آنها می توانند برای تقسیم ارث و اخذ گواهی انحصار وراثت یک وکیل دادگستری انتخاب کنند.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 7929

انحصار وراثت

 

نکات مهم در خصوص انحصار وراثت

بر اساس مفاهیم حقوقی، انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح است. مقررات مربوط به این موضوع در حقوق ایران در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی آمده است. به منظور بررسی جزییات این موضوع، با یک وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کرده ایم.
در خصوص انحصار وراثت و علت اخذ گواهی انحصار وراثت بعد از فوت باید گفت اثر گواهی انحصار وراثت آن است که وضعیت وصیت، ورثه و سهم‌الارث آن ها به طور کلی مشخص شود تا بر اساس این گواهی، حصر وراثت نسبت به تقسیم ترکه اقدام شود.
کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

 

اشخاص صالح جهت ارایه درخواست انحصار وراثت

وراث متوفی و اشخاص ذینفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آن ها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کفایت می‌کند.

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»

مرجع صلاحیتداری که اکنون به انجام امور مربوط به این موضوع می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.

وراث باید پس از فوت متوفی لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

برای اقدام به این کار برخی مدارک از جمله گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است. همچنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند.

 پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آن ها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.

گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود.

 

 

مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت 

برای گرفتن گواهی انحصار وراثت باید مراحلی طی شود :
1- این امر در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف است و از نظر محلی نیز باید به داد دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه کرد. و در آنجا فرمی پر کرده و اسامی وراث متوفی مشخص شود. دادن دادخواست با درخواست صدور گواهی انحصار و وراثت توسط یا چند نفر از وراث یا وکیل دادگستری انها انجام می شود.
2- تنظیم شهادت نامه از طریق مراجعه به دفتر اسناد رسمی با داشتن 2 شاهد که شهادت دهند که این افراد وراث قانونی متوفی هستندلازم به ذکر است که در این مرحله بایدفرمی که در مرحله قبل از شورای حل اختلاف گرفته شده بود،گواهی فوت متوفی ،کپی شناسنامه و کارت ملی تمام وارثان باید به دفتر اسناد رسمی تحویل داده شود
3- حضور یکی از وراث در اداره دارایی و مشخص شدن مالیات بر ارث ( البته مدتی است که دیگر نیاز به این مدرک برای گواهی انحصار وراثت نیست ولی برای تقسیم ارث و دخالت حقوقی در اموال پرداخت مالیات ضروری است)
4- در این مرحله باید تمام مدارکی که تا به این جا تدارک دیده شده به اضافه یک سری مدارک هویتی به شورای حل اختلاف تحویل داده شود پس علاوه بر مرحله اول نیاز به رجوع مجدد به شورای اختلاف وجود دارد.این مدارک عبارتند از: فرم مخصوص انحصار وراثت ، کپی برابر اصل شناسنامه وراث،گواهی فوت متوفی، کپی برابر اصل عقدنامه همسر متوفی(در صورت متاهل بودن متوفی)،دادخواست گواهی انحصار وراثت رسید و گواهی مالیاتی.

 

نکته - ضمانت اجرای عدم درج نام یکی یا چند نفر از وراث در گواهی انحصار وراثت در قانون ماده 9 قانون کیفیت اخذ گواهی انحصار وراثت مشخص شده و انجام این عمل در حکم کلاهبرداری دانسته است.

 

 

 

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست

 دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوط، با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آن ها با متوفی و سهم آن ها از ماترک است، صادر می‌کند.

صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.

اگر فردی به گواهی صادرشده اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.

در رابطه با ارث زوجه باید گفت که در گذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به طور طبیعی در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک چهارم یا یک هشتم اموال منقول ارث می‌برد. وی بیان کرد: این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود.

در حقیقت زوجه از حیث این که در همه اموال سهم دارد، مشابه سایر وراث است.

از جمله مشکلات عملی فرآیند انحصار وراثت آن است که اگر یکی از وراث همکاری‌های لازم را انجام ندهد و به طور مثال مدارک و مستندات مورد نیاز را به وارثی که می‌خواهد درخواست انحصار وراثت را مطرح کند، ارایه نکند، مشکلاتی برای متقاضی انحصار وراثت ایجاد خواهد شد. به دلیل آن که باید از ثبت احوال استعلام شود و تشریفات این اقدام نیز زمان‌بر است.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قراردادها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجار و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.