-

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00 
مطالب و اطلاعات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 فروردین 1399
اصلاح شناسنامه بعد از تغییر جنسیت

 اصلاح شناسنامه بعد از تغییر جنسیت

به دلایل مختلف ممکن است فردی نیاز به تغییر یا اصلاح مندرجات شناسنامه خود پیدا کند.از این درخواست تحت عناوین اصلاح شناسنامه، تغییر شناسنامه، ابطال شناسنامه، تغییر نام، تغییر نام خانوادگی، تغییر سن، کاهش سن و افزایش سن، یاد می شود.به طور کلی مواردی که در شناسنامه مطابق رویه معمول قابل اصلاح و تغییر است عبارتند از : تاریخ تولد، نام، نام خانوادگی، نام پدر و مادر که البته از نظر نگارنده هر چند که متداول نیست ولی تغییر محل تولد و سایر مندرجات شناسنامه هم در صورت وجود دلیل قطعی امکانپذیر است.برای اصلاح و تغییر مندرجات شناسنامه افراد، انگیزه های مختلفی دارند مثلا در مورد سن عموما با دو انگیزه مواجه می شویم؛ یکی واقعی کردن سنی که قبلا به غلط ثبت شده و دوم انگیزه هایی مثل قصد مهاجرت یا تحصیل یا عضویت در تیم های ورزشی.همچنین در مورد نام ، عدم رضایت از نام مذکور در سند سجلی یا تفاوت افکار و عقاید فرد با والدینی که به انگیزه های مذهبی آن نام را نهادند یا داشتن معانی بد و مذموم و در نهایت دو اسمه بودن و نیز مشابهت و فراوانی.در کنار همه اینها یک دلیل بسیار فراگیر برای تغییر نام مسئله تغییر جنسیت است که باعث می شود افراد پس از طی مراحل قانونی و پزشکی تغییر جنسیت در نهایت به سراغ اصلاح نام مندرج در شناسنامه خود بروند.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 9695

 

دادخواست ابطال شناسنامه پس از تغییر جنسیت

خواهان : علی ..... نام پدر : عبداله   به نشانی : تهران.فلکه دوم صادقیه ..... .

خوانده : اداره ثبت احوال شرق تهران

وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .

تعیین خواسته و بهای آن : ابطال شناسنامه

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالتنامه به شماره ... مورخ 1395/05/06 میزان تمبر مالیاتی 15000 ریال باطل شد.

2- شناسنامه شماره ..... صادره از تهران

3- گواهی پزشکی قانونی کشور به شماره .... مورخ 1375/08/03

4- فتوکپی مصدق استشهادیه محلی

شرح دادخواست ابطال شناسنامه

ریاست محترم دادگاه عمومی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند؛ موکل گزارش پزشکی قانونی کشور مبنی بر بیماری اختلال هویت جنسی در سال 1375 و با اخذ مجوز از معاونت دادگستری وقت اقدام به عمل جراحی تغییر جنسیت نموده ولی متاسفانه طی این سالها اقدامی جهت اصلاح شناسنامه خود ننموده است لذا با تقدیم دادخواست توجهاً دبه جنبه قانونی عمل صورت گرفته از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی مبنی بر اصلاح شناسنامه نامبرده به سازمان ثبت احوال کشور مورد استعا می باشد.

 

رای دادگاه - اصلاح شناسنامه بعد از تغییر جنسیت

پرونده کلاسه : ........

مرجع رسیدگی : شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

دادنامه شماره  : ......

خواهان‌ : علی ...... با وکالت ........ به نشانی : ..........
خوانده : اداره کل ثبت احوال منطقه جنوب به نشانی تهران

خواسته : ابطال شناسنامه 

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا نقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به,کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :

متن رای دادگاه اصلاح شناسنامه

در خصوص دعوی خواهان موصوف به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته ابطال شناسنامه شماره .... صادره از تهران به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب شواهد و ادله قانونی موجود در پرونده معلوم می شود خواهان بطور رسمی و قانونی تغییر جنسیت داده است لذا دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی دانسته و ضمن رد دفاعیات بلا دلیل خوانده مستندا به ماده 995 قانون مدنی ضمن صدور حکم بر ابطال شناسنامه به شماره ... صادره از تهران الزام خوانده به صدور شناسنامه  با هویت و جنسیت زن به نام خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری وظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

موارد امکان تغییر و اصلاح شناسنامه

افراد برای مراجعه به نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی و موارد مختلف دیگر، برای احراز هویتشان به آن نیاز دارند برخی از افراد گمان می کنند با ثبت شدن مشخصاتشان در اداره ثبت احوال و صدور شناسنامه شان، اطلاعات مربوط به هویت آنها دیگر قابل تغییر و اصلاح نیست و آنها باید تا زمان فوتشان اطلاعات ثبت شده در شناسنامه شان را قبول کرده و در مکان ها و زمان های مختلف با آن شناسایی شوند اما مواردی وجود دارند که قانونگذار این اجازه را به افراد می دهد که با طی کردن مراحل قانونی برای اصلاح برخی مشخصاتشان اقدام نمایند.

لازم به ذکر است ایجاد تغییرات در شناسنامه به صورت استثنایی و در مواردی خاص صورت می پذیرد و این امر در ماده 995 قانون مدنی توسط قانونگذار نیز مورد تاکید قرار گرفته است. طبق این ماده: " تغییر مطالبی که در دفتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه "

 

 

موارد قابل تغییر شناسنامه عبارتند از:

تغییر نام کوچک:

تغییر نام های کوچک ممنوع، تغییر نام به سبب تغییر جنسیت، تغییر نام به سبب تشرف به دین اسلام، حذف کلمات زائد (مثل زلف از زلفعلی ) و تصحیح ناشی از تلفظ ( مثل زهراب به سهراب ). که در این موارد مرجع صالح برای تغییر نام کوچک هیئت حل اختلاف است.

طیق رای وحدت رویه شماره 62/1 مورخ 22/1/1362 در سایر موارد، تغییر نام کوچک (مشروط بر اینکه متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد) در صلاحیت محاکم دادگستری است.

 

 

تغییر نام خانوادگی:

قبل از بیان هر نکته ای در باب تغییر نام خانوادگی باید گفت: تغییرنام خانوادگی در نهایت با تصویب ریاست سازمان ثبت احوال کشور می باشد.

بنابراین هر کس می تواند پس از رسیدن به سن 18 سالگی نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بلامعارض ( فرد دیگری دارای حق تقدم آن واژه نباشد ) یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یک بار تغییر دهد. لازم به ذکر است دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل، نام خانوادگی به نام او ثبت شده باشد ( ملاک تشخیص، تاریخ صدور شناسنامه خواهد بود ). البته بر این امر استثنائاتی وارد شده که با ارائه دلایل موجه، رییس سازمان ثبت احوال می تواند با رعایت مقررات با تقاضای تغییر نام خانوادگی برای بار دوم موافقت نماید

علاوه بر تغییر نام خانوادگی، افراد می توانند در مواردی به حذف پیشوند یا پسوند از نام خانوادگی خود اقدام نمایند. این موارد به شرح ذیل می باشند:

نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد

نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام ایل یا طایفه باشد

نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف یا مشاغل باشد

هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوداگی، حرف، عدد یا کمه زائد باشد

موارد تغییر نام خانوادگی:

نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد

نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد

نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد

نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارشهای فرهنگ اسلامی باشد

نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد

نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد

هرگاه محکومیت جزایی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد

هر گاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدر، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد

تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ایران رسما با وی ازدواج نموده است با رعایت سایر مقررات مربوط بلا اشکال است

 

 

تغییر تاریخ تولد:

مرجع رسیدگی به تغییر تاریخ تولد در شناسنامه با توجه به اینکه کمتر از 5 سال باشد یا بیشتر از 5 سال متفاوت خواهد بود.

بنابراین اگر فردی بخواهد تاریخ تولد خود را تغییر دهد و این تغییر کمتر از 5 سال باشد، مرجع اظهار نظر و رسیدگی به این تغییر دادگاه حقوقی محل سکونت شخص متقاضی خواهد بود.

اما اگر به تشخیص کمیسیون خاص تشکیل شده ( دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ) اختلاف سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه بیش از 5 سال باشد، صاحب شناسنامه برای یک بار در طول عمر خود می تواند سنش را تغییر دهد.

 

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه:

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

 

تغییر محل تولد:

با ارائه اسناد لازم به هیئت حل اختلاف این امر امکانپذیر است.

 

افراد فاقد شناسنامه:

افراد ایرانی یا متولد ایران و یا واجد پدر ایرانی می توانند تحت شرایطی اقدام به اخذ شناسنامه ایرانی بکنند. همچنین افرادی که از پدر و مادر ایران متولد شده و فاقد شناسنامه و هویت ملی ایرانی هستند می توانند با مراجعه به شورای تامین استان محل اقامت خود اقدام اخذ شناسنامه ایرانی بنمایند. جهت اطلاع از مقررات شناسنامه و راه های اصلاح آن مشورت با وکیل متخصص شناسنامه با دفتر وکالت ما در تماس باشید.

 

مطالب مرتبط با اصلاح شناسنامه : 

1- اصلاح شناسنامه و دعاوی مرتبط با ثبت احوال

2- پیامد‌های استفاده از شناسنامه

3- احکام و مقررات و شرایط تغییر جنسیت، مشاوره با وکیل

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قراردادها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجار و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.