-

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00 
مطالب و اطلاعات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 خرداد 1400
انواع خسارت در یک دادنامه (تاخیر تادیه-دادرسی-قراردادی)

 انواع خسارت در یک دادنامه (تاخیر تادیه-دادرسی-قراردادی)

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3056

 

دادخواست مطالبه خسارات (قراردادی- دادرسی-تاخیر تادیه)

خواهان :

1- علیرضا ..... نام پدر : ابراهیم   به نشانی : تهران.خیابان خیام ...... .

خوانده :

1- فهیمه .....  به نشانی : تهران.خیابان میرداماد ........ .

2- نجیبه .......  به نشانی : تهران.خیابان میرداماد ........ .

3- فرزانه ..... به نشانی : تهران.خیابان میرداماد ........ .

4- بهروز ..... به نشانی : تهران.خیابان میرداماد ........ .

5- داوود ..... به نشانی : تهران.خیابان میرداماد ........ .

تعیین خواسته و بهای آن :

1- مطالبه خسارت (بابت تاخیر در ایفای تعهد ) به مبلغ 51/000/000 ریال

2- تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی منقول (شش دانگ ملکیت و سرقفلی به سرح ذیل فعلا مقوم به 51/000/000 ریال

3- الزام به تنظیم سند رسمی  ملک (فعلا مقوم) به مبلغ 51/000/000 ریال

4- مطالبه خسارات دادرسی

5- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دلایل و منضمات دادخواست : 

1- اظهارنامه به شماره ... مورخ 1391/05/14

2- مبایعه نامه مورخ 1390/06/17

شرح دادخواست مطالبه خسارت

ریاست محترم دادگاه

احتراما به استحضار می رساند مستندا به مدارک-تقدیمی و مبایعه نامه .... اینجانب مبادرت به خرید ششدانگ از یک باب ملکیت و سرقفلی منازه در دو طبقه احدائی به متراژ ۱۵ مترمربع به انضمام اعیانی طبقه دوم به پلاک ثبتی ... بخش ۸ تهران به انضمام یک| خط تلفن به شماره .... ثمن شش میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال معادل ششصد و پنجاه و پنج میلیون تومان وجه رایج از ورثه غلامعلی .... ( خواندگان ) نموده که بخشی از ثمن معامله به میزان یک میلیارد و ششصد میلیون ریال پرداخت شده است و فیما بین متعاملین مقرر گردیده الباقی ثمن همزمان با تنظیم سند رسمی و قطعی و تحویل مورد معامله صورت پذیرد و بر طبق شروط قراردادی خواندکان متعهد به حضور در دفتر خانه .... جهت تنظیم سند رسمی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ بوده اند که به تعهد عمل ننموده و موید این ادعا گواهی عدم حضور در دفتر خانه شماره .... می باشد و متعهد به تحویل مبیع در تاریخ 1390/09/12 با تمام توابع و ملحقات آن به اینجانب بوده اند که به تعهد خود عمل ننموده و بر طبق ماده 6 و 7 قرارداد مقرر گردیده در صورتیکه عم جرای تعهد از سوی فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ دو میلیون ریال به عنوان خسارات تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل بپردازد.لذا با توجه به ایجاب و قبول بیع و قبض و اقباض ثمن از وی دعوت شده که جهت تنظیم سند رسمی انتقال مغازه فوق الاشاره  در روز 1392/05/06 با بقیه ثمن حاضر شود و موکلین تمامی اسناد و مدارک ضروری جهت تنظیم سند رسمی انتقال مغازه، اعم از گواهی پایان کار، مفاصا حساب های مالیاتی و شهرداری و تامین اجتماعی و پاسخ استعلام ثبت را که توسط دفترخانه صورت گرفته بود با تحمل مخارج زیاد تدارک کرده بودند که به ضمیمه تقدیم شده است.چون خوانده طبق صورتجلسه تامین دلیل تنظیمی توسط نماینده شورای حل اختلاف شعبه 259 تهران در روز معینه یعنی 1392/05/06 جهت تنظیم سند رسمی انتقال مغازه با بقیه ثمن به مبلغ چهارصد و نود و پنج میلیون تومان در دفترخانه اسنتد رسمی حاضر نگردیده و از اجرای تعهد امتناع نموده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت وی از تاریخ 1392/05/06 (تاریخ عدم حضور در دفترخانه) تا روز تنظیم سند رسمی انتقال مغازه در دفتر اسناد رسمی به قرار روزانه دومیلیون ریال با لحاظ نمودن کلیه خسارات قانونی از جمله تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره را از محضر محترمتان داریم.

با تجدید احترام

 

 

رای دادگاه مطالبه خسارت ( قراردادی - دادرسی-تاخیر تادیه)

پرونده کلاسه : .......

مرجع رسیدگی :‏ شعبه ۲۱ دادگاه عمومي حقوقي تهران

دادنامه شماره : .....

خواهان اصلی و تقابل: آقاي علیرضا ..... به نشاني تهران- خ خیام ......... .

خواندگان اصلی و تقابل :

1- خانم فهیمه .....

2- داوود .....

3- آقاي بهروز ...... با وکالت ..........

4- آقاي نجیبه ....

5- خانم فرزانه  ..... همگي به نشاني استان تهران- میرداماد............ .
خواسته ها :

1- تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالي منقول 

2-  مطالبه خسارت دادرسي ۰

3-  مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

4-  الزام به تنظیم سند رسمي مك

۵. مطالبه خسارت

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 

متن رای دادگاه مطالبه خسارات

در خصوص دادخواست خواهان آقای علیرضا .... بطرفیت خواندگان خانمها فهیمه و فرزانه و آقایان بهروز و داود شهرت همگی .... و خانم نجیبه ..... که آقای .... و خانم.... طی لایحه ثبتی شماره .... به ضمیمه فرم وکالتنامه اصالتاً از ناحیه خواندگان و وکالتا خوانده آخر از سوی تمامی خواندگان دیگر تقدیم نمودند بخواسته مطالبه خسارت بابت تاخیر در ایفاء تعهد به مبلغ  51/000/000 ریال و تسلیم مبیع شش دانگ ملکیت و سرقفلی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی و دادخواست خواهانها آقایان و خانمها داود و بهروز و فرزانه و فهیمه شهرت همگی ..... و خانم نجیبه .... که مادر خواهان ردیف اول برابر سند وکالتی اصالتاً و وکالتا به وکالت آقای مرتضی ... و خانم .... بطرفیت خوانده آقای علیرضا .... بخواسته دعوی تقابل بخواسته خسارت تاخیر در انجام تعهد به تنظیم سند رسمی و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواسته دعوی تقابل حرکت ایذاعی خواهانهای تقابل در مقابل دعوی اصلی بوده و برابر اسناد و مدارک تعرفه شده خوانده تقابل محکمه خواهانهای تقابل را در مانحن فیه به هیچ وجه مستحق دریافت خسارت از خوانده تقابل ندانسته و اکنون دعوی خواهانهای نقابل را محکمه پذیرش ننموده و برابر ماده ۱۹۷ قانون آتین دادرسی مدنی حکم به بیحتی خواهانهای تقابل صادر می نماید و در خواسته خواهان اصلی محکمه خواسته تاخیر تادیه را فاقد وجاهت دانسته و برابر ماده ۲ قانون آنین دادرسی مدنی حکم به رد صادر می نماید و لکن در باب خواسته های دیگر خواهان اصلی که وی به مبایعه نامه ‎٩۰/۶/۱۷‏ تنظیمی فی مابین صحابه بوده استناد نمود و کپی مصدق آن را ضمیمه که اصالت سند به جهت عدم تعرض خوانچگان دعوی اصلی و بویژه استناد قرار گرفتن آن توسط خود خواندگان دعوی اصلی در دعوی تقابل احراز شده است که برابر مدارک ابرازی علی الخصوص گواهی
دفترخانه شماره ۱۰۲۲ تعرفه شده از ناحیه خواهان اصلی که به چک تضمینی تعرفه شده خواهان اصلی در دفترخانه, عدم انجام تعهد از ناحیه خواندگان محرز بوده و ادعای خواهان اصلی مقرون به صحت می باشد و لذا دادگاه با توجه به شرح فوق خواسته های خواهان اصلی را پذیرش داشته و دفاعیات وکلای خواندگان اصلی را بلاوجه دانسته و حکم به محگومیت بالمناصفه تمامی خواندگان اصلی به پرداخت مبلغ ۱/۱۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت تاخیر در ایفای تعهد وفق قرارداد فوق الاشاره و همچنین مبلغ 27/010/000  ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین تسلیم مبیع وفق قرارداد در حق خواهان و تنظیم سند رسمي ملک برابر مفاد مبیعه نامه مذکور بنام خواهان اصلی صادر می تماید آرای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 10 قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر اسنان تهران می باشد.

 

 
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.