-

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00 
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: شنبه 18 دی 1400

 مراحل و نتایج اعتراض ثالث اجرایی به توقیف خودرو

بنده خودروی خود را با و فردی مبادله کردم و از طرف هم تعهد کتبی محضر ی مبنی بر تنظیم و تعویض و فک پلاک به اینجانب که هر زمان بخواهم بیایدو قولنامه ی دستی هم دارم وچند احضا ریه هم به او داده‌ام اما ایشان در مورد تعویض پلاک اقدامی نکردند. تمامی مدارک وسیله ای که خریده ام هم دراختیار من است فقط پلاک بنام ایشان است و به خاطر بدهی او ماشین بنده را توقیف کردند و بنده دادخواست اعتراض ثالت اجرایی را داده ام...روند رسیدگی چقدراست؟ آیا احتمال به مزایده گذاشتن ماشین اینجانب وجوددارد؟ 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 8410

پاسخ – شخص ثالث چگونه می تواند به توقیف خودرو اعتراض ثالث نماید ؟

یکی از روش های فوق العاده اعتراض به احکام دادگاه ها ، دعوای اعتراض شخص ثالث است.

چنانچه در طی فرآیند دادرسی حکمی صادر شود که به حقوق شخص ثالث که در جریان دعوی دخالتی نداشته، لطمه ای وارد شود شخص ثالث حق اعتراض به رای صادره را خواهد داشت.

اعتراض ثالث دو نوع است:
اعتراض ثالث اصلی : اعتراضی است که شخص ثالث از رای هنگام اجرا یا قبل از اجرا آگاه شده و نسبت به آن رای اعتراض می کند. 
اعتراض ثالث طاری : اعتراض یکی از طرفین دعواست به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده است. 
مطابق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی باید تقدیم دادگاهی شود که رای قطعی را صادر کرده است.

همچنین به موجب ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در اعتراض ثالث طاری، اعتراض بدون تقدیم دادخواست در دادگاهی که دعوا در آن مطرح شده است به عمل خواهد آمد.

در صورتی که  دادگاهی که دعوا در آن مطرح شده است از دادگاهی که رای مورد اعتراض را صادر کرده درجه پایین تری داشته باشد، معترض شکایت خود را در دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می کند.
 لازم به ذکر است که قانونگذار موعدی برای اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث پیش بینی نکرده است. بنابراین آراء دادگاه ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض شخص ثالث هستند. با این وجود، به موجب ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم در صورتی قابل طرح ست که ثابت گردد حقوقی که موجب اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. 
در رابطه با مراحل و نتایج اعتراض ثالث اجرایی به توقیف خودرو باید گفت در صورتی که دادگاه رای به توقیف خودرو دهد، هر شخصی غیر از طرفین دعوا که رای صادر شده دادگاه را به زیان حقوق خود می بینند، می تواند به عنوان شخص ثالث نسبت به رای صادر شده دادگاه اعتراض کنند.

ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر می دارد شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.

مفاد‌ شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین کیفری مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید باید گفت ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده بیان می دارد هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
بنابراین از آنجایی که ادعای شما مستند به اسناد بر حکم قطعی و یا سند رسمی نیست، توقیف خودرو اجرایی می شود. شما می باید برای جلوگیری از توقیف خودرو و اثبات ادعا خود به دادگاه شکایت نمایید. پس از شکایت دادگاه به شکایت شما به عنوان شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی می کند. در صورتی که دادگاه عدله شما را قوی بیابد و اعتراض را وارد تشخیص دهد، رفع توقف خودرو را تا زمان تعیین تکلیف نهایی صادر می کند.

همچنین  دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی،دستور رفع توقیف خودرو را صادر کند و خودرو را تحویل شما بدهد. بهتر است در این باره و به جهت اثبات ادعای خود و جلوگیری از به مزایده گذاشته شدن ماشینتان از مشورت وکیل کمک بگیرید.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

آشنایی با انواع اعتراض ثالث و آراء قابل اعتراض ثالث


مواد قانونی قابل استناد - اعتراض ثالث به توقیف مال منقول

 

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.


‌ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.


ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.


ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.


ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.


ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه راصادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.


ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.


ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.


ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.


ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.


ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای اعتراض ثالث اجرایی

ثبت امتیاز
نظرات

یکشنبه, 24 بهمن,1400

فرشاد

ممنون از توضيحات كاملتون

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.