تماس و مشاوره
86095462 - 021
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
تاریخ انتشار: شنبه 11 مرداد 1399
نمونه دادخواست و حکم اثبات مالکیت و اجرت المثل

 نمونه دادخواست و حکم اثبات مالکیت و اجرت المثل

امکان دریافت اجرت المثل خاص موردی است که فردی غیر از مالک، بدون رضایت مالک مالی را در تصرف خود درآورده و بین طرفین، قرارداد اجاره یا ترتیبی برای پرداخت اجرت المسمی در نظر گرفته نشده باشد.در فرض این پرونده خواهان و مالک علیع متصرف غیر قانونی اقدام به طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نموده است و خوانده در مقام دفاع و پاسخ با ادعای مالکیت و خرید ملک به صورت تلفنی و شفاهی دعوای متقابلی با خواسته اثبات مالکیت مطرح نموده.قاضی دادگاه بدوی نیز پس از صدور حکم بر رد ادعای مالکیت با این استدلال که چون حکم راجع به عدم استحقاق خواهان تقابل قابل تجدیدنظر خواهی است اتخاذ تصمیم در خصوص اجرت المثل را منوط به قطعیت حکم راجع به دعوای اثبات مالکیت نموده است.

امتیاز: Article Rating

 

جریان پرونده مطالبه اجرت المثل و دعوای متقابل اثبات مالکیت 

دعوای مطروحه :

1- دعوای اصلی: تأمین خواسته و اجرت المثل ایام تصرف

2- دعوای متقابل: اثبات وقوع بیع                 

                       

مشخصات طرفین دعوا :

1- خواهان اصلی (موکل): اقای منصور ....  

2- خوانده اصلی : اقای رسول ...

 

مشخصات ملک موضوع دعوا :

شش دانگ اپارتمان واقع در تهران - ...........................- طبقه .......- واحد .........

 

روند انتقال مالکیت ملک

1- طی قرارداد مورخ 68/06/04 از شرکت سهامی ............... به اقای محمدرضا ............ منتقل گردید.

2- به موجب وکالت نامه ی مورخ 78/03/09 از اقای محمدرضا .............  به اقای فرهاد .................  منتقل شد.

3- به موجب وکالت نامه مورخ 81/12/05 کلیه اختیارات مالک به اقای منصور .......  تفویض شد و طی صلح نامه مورخ 81/12/10 مالکیت عین و منافع تمامی شش دانگ به اقای ........... منتقل شد.

4- در شهریور ماه سال 1396 توسط اقای ............. به یک خریدار جدید منتقل شده است.

 

ارسال اظهارنامه مبنی بر تخلیه و رفع تصرف 95/10/26

 

دادخواست - مطالبه اجرت المثل - اثبات مالکیت 

 تاریخ : 96/04/07

1- خواهان : اقای منصور ........ 

2- خوانده : اقای رسول ........

خواسته : تامین خواسته و مطالبه اجرت المثل اموال  از تاریخ 95/03/12 – اواخراسفند 95

( دعوای اجرت المثل ایام تصرف درمورد اموال غیر منقول دعوای مالی ست و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است. تامین خواسته در صلاحیت همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. همچنین با توجه به این که مورد مطروحه از موارد الف – ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده خواهان باید برای صدور قرار تامین خواسته طبق بند "د" همان ماده وجهی را نقدا به صندوق دادگستری واریز می نمود. )

دلایل و منضمات :  

1- سند وکالت نامه مورخ 9/4/78

2- سند تفویض وکالت مورخ 5/12/81

3- صلح نامه مورخ 10/12/81

شرح دادخواست :

خطاب به رییس دادگاه عمومی حقوقی به علت تصرف بدون اذن با اجاره نامه ی صوری در تاریخ  12 خرداد 95 تقاضای صدور حکم به تامین خواسته و اجرت المثل ایام تصرف با تعیین کارشناس .

 

 

روند دادرسی پرونده - مطالبه اجرت المثل و اثبات مالکیت 

خوانده ، دعوای متقابل اثبات وقوع بیع شفاهی طرح کرده و دادگاه به جهت ارتباط کامل با دعوای اصلی مطروحه ابتدا رسیدگی به ان را در دستور کار قرار می دهد. به این منظور با تعیین وقت بعدی به اظهارات گواه معرفی شده از سوی خواهان دعوای تقابل رسیدگی کرده و با بنگاه مسکن مکاتبه ی قضایی می کند.

( اثبات وقوع بیع یک دعوای مالی ست و زمانی تقدیم می شود که ملکی معامله گردیده باشد و مبایعه نامه مکتوبی در میان نباشد و خواهان قصد داشته باشد با استفاده از مستنداتی مانند شهادت شهود یا مدارک پرداخت وجه، وقوع عقد بیع را اثبات نماید.دادگاه پس از بررسی مستندات وقوع بیع، اگر ادله و مستندات را کافی دانست ، حکم به تائید وقوع بیع صادر می نماید. دادنامه تایید بیع جنبه اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوا اجراییه صادر نمی شود.)

( ایرادات دادخواست تقابل طرح شده با توجه به انتقال ملک خواهان دعوای اثبات وقوع بیع می بایست ضمن دادخواست علاوه بر خواهان دعوای اصلی خریدار جدید را نیز خوانده قرار می داد.همچنین اگر سند رسمی ملک به نام طرف دعوا یا به عبارتی مالک فعلی ملک باشد ی به طرف دعوا قرار دادن مالکین قبلی ملک نیست اما چنانچه مالکیت وی به سند عادی باشد بهتر است مالک رسمی نیز طرف دعوا قرار بگیرد.)

 

 

رای دادگاه نسبت به دعوای تقابل اثبات مالکیت

دادگاه باتوجه به عدم ارائه ی دلیل و مدرک محکمه پسند ، عدم صراحت شهود در بیان شهادت ، عدم احراز قصد و رضای مالک و معین نبودن میزان ثمن جهت احراز صحت بیع ، حکم بر بی حقی خواهان دعوای تقابل صادر کرد. همچنین رسیدگی به دعوای اصلی ( مطالبه ی اجرت المثل ) را تا زمان قطعیت دادنامه ی دعوای تقابل در وقت نظارت قرار داد.

( دعوای اثبات وقوع بیع دعوای مالی ست و چون در دعوای مطروحه خواسته بیشتر از سه میلیون تومان است بنایراین قابل تجدیدنظر است.

در دعوای مطالبه ی مطالبه اجرت المثل که در مقابل ان دعوای اثبات وقوع بیع طرح می شود محکمه می بایست ابتدا نسبت به دعوای متقابل اظهار نظر کند و در صورت عدم احراز مالکیت متصرف به مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف رسیدگی کند.)

 

 

تجدیدنظرخواهی خواهان دعوای متقابل:

خواهان دعوای تقابل با استناد به پیامک ها و عدم توجه دقیق مقام رسیدگی کننده به اظهارات گواه تقاضای تجدیدنظر کرد.

 

 

رأی دادگاه تجدیدنظر اثبات مالکیت :

دادگاه تجدیدنظر به علت ایرادات وارد بر رای و صدور حکم اشتباه به جای قرار ، تجدیدنظر خواهی را مورد پذیرش قرار داد و قرار عدم استماع دعوا نسبت به دعوای تقابل صادر کرد. ایرادات مورد اشاره در رای دادگاه تجدید نظر:

دعوای اثبات وقوع بیع قابلیت استماع ندارد و می بایست حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات و در مورد این دعوا الزام به تنظیم سند رسمی مورد مطابه قرار میگرفت.

دعوا در مورد مالکین قبلی توجیهی نداشته ولی دادگاه بدوی در دادنامه ی خود در ان مورد اظهار نظری نکرده است.

( باتوجه به این که قرار عدم استماع جزو قرارهای قابل فرجام خواهی نیست و همچنین هیچ یک از جهات قابل فرجام خواهی نسبت به رای صادره وجود نداشت رای داگاه تجدید نظر قطعی ست.)

 

 

نظر نهایی - مطالبه اجرت مثل و اثبات مالکیت:

باتوجه به تعیین وقت نظارت برای رسیدگی به دعوای اصلی و صدور رای قطعی قرار عدم استماع دعوا نسبت به دعوای متقابل چنانچه متصرف در جریان رسیدگی به دعوای مطالبه ی اجرت المثل موفق به اثبات مالکیت خویش نشود دادگاه با تعیین کارشناس اجرت المثل ایام تصرف را مشخص کرده و به ان حکم می دهد که این رای به علت مالی بودن ( خواسته بیش از سه میلیون تومان) قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.هم چنین با نظر به این که نظر قضات در خصوص صدور حکم اجرت المثل ایام تصرف به نفع مالک قبلی متفاوت است و نبود رای وحدت رویه در این خصوص بهتر ان است که از قبل دفاعی در این مورد اماده شود.

 

 

مطالب مرتبط با اجرت المثل و اثبات مالکیت :

 

1- معرفی قرارداد بیع یا خرید و فروش

 

2- رای دادگاه دعوای خلع ید از ملک مشاع

3- معاملات ملک با سند عادی (مبایعه نامه - قولنامه)

4- الزام به تنظیم سند رسمی ملک (آپارتمان، خانه، زمین، مغازه)

5- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
کلید واژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.