تماس و مشاوره
86095462 - 021
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 آذر 1399
نمونه پرونده عملی توهین

 نمونه پرونده عملی توهین

توهین از جمله جرایم علیه حیثیت افراد است.ملاک تشخیص وقوع توهین، عرف و نظر جامعه است و این کاملا بستگی به نظر و تشخیص و تصمیم قاضی دارد.

امتیاز: Article Rating

 

 

پرونده عملی جرم توهین

شکواییه جرم توهین

شاکی : محسن ............. فرزند ............   
مشتکی عنه : سید عبدالغفار .....................  

نوع اتهام و موضوع شکایت : توهین، فحاشی، هتک حرمت

متن شکوائیه توهین و فحاشی :

احترماً اینجانب محسن ....از آقای عبدالغفار ....به عنوان توهین و فحاشی وهتک حرمت در حین انجام وظیفه شکایت داشته وتقاضای اعمال مجازات نامبرده را دارم ودر توضیح اینکه مشارالیه در روز شنبه مورخه 20/11/82 درساعت 11 صبح در محل کار اینجاب به نشانی فوق حضور و با صدای بلند در حضور دیگر همکاران شروع به فحاشی و ذکرکلماتی که از بیان آن شرمم می آید نمود به طوری که نظم کاری را مختل نموده لذا با طرح این شکایت خواستار رسیدگی می باشم ضمنا استشهادیه همکاران مبنی بر تائید موضوع به پیوست تقدیم می گردد .

 

 

بازجوئی از متهم به توهین درمراجع انتظامی :

سوال : در خصوص شکایت شا کی چه توضیحی دارید :
پاسخ : بعد از 8 سال قطع نمودن اضافه کاری مقطوع کارگر وزارت کار از ناحیه مدیر امور اداری وتلف شدن دو  سال از عمر خدمتیم نسبت به حکم اخراجی متعاقب حکم مزبور بالاخره با ایجاد بکار مجددانه از ناحیه هیات نظارت ومصوبه وزارت کار نسبت به مستمری این حق آقای ......... از پرداخت آن خودداری می کند ؛برای چندمین بار مراجعه و درخواست این اضافه کاری وپیگیری مستمر بعد از هشت سال به من جواب منفی داد لذا با گفتن لفظ ازگل این از بی کفایتی مدیریت تو است وایشان با علم به سیادت ما در جواب با گفتن خودت وجد آبادت وبرداشتن تلفن به مافوق خود شکایت می کند ؛ بنده بیشتر عصبانی شدم وگفتارم را تکرار کردم .    

 

 

باز جوئی از مطلعین و گواهان توهین :

سوال : خود را معرفی کرده وذکر کنید آیا در خصوص شکایت مطرح شده اطلاعی دارید ؟
پاسخ : اینجانب غیاث هستم و فرزند ........... به نشانی ................................... و در خصوص شکایت شاکی باید ذکر کرد که در تاریخ 2/10/ 82 بنده در اتاق جناب مدیر کل امور مالی آقای ........ مشغول به کار بودم که با سر وصدای آقای عبدالغفار....از پشت میزم بلند شدم ودیدم که شاکی ونامبرده دارند با صدای بلند با هم جروبحث می کنند وکلماتی از جمله احمق وبی شعور و....را بر زبان آورد و بنده برای اینکه پا در میانی کرده باشم از اتاقم بیرون رفتم ولی قبل از من یکی دیگر از همکاران به نام آقای ....... به اطاق ایشان رفته بود وآقای ......... را بیرون آورده بود .

 

 

باز جوئی ازمتهم به توهین در جاسه اول دادرسی : 

به تاریخ 6/5/82 در وقت فوق العاده در دادسراناحیه 6 تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است وطرفین دعوی حضور دارند واز شاکی در برگ جدا گانه ای تحقیق وخطاب به متهم وفق مقررات آئین دادرسی کیفری  ماده 129 مصوب 78 مطلع ودر خصوص اتهام فحاشی اگر دفاعی دارید بیان نمائید ؟
پاسخ : طبق اظهارات قبلی در پرونده بعد از درخواست حقوق معوقه خود وتشکیل پرونده که دال بر احقاق حق بوده در اختیار ایشان قرار دادم که پرداخت آن را دستور دهد ولی ایشان با گرفتن پرونده وعدم پرداخت آن پرونده گرفته را به کارگزینی ارجاع نمودم .بنده برای پیگیری به ایشان مراجعه نمودم که در صورت تعلق نگرفتن اضافه کاری که 7 سال پیش از آن محروم شده ام و 2 سال اخراجی با احکام هیئت عالی نظارت اعاده به کار برایم صادر شد وضمن دریافت این اضافه کاری 11 ساعت قبل و8 سال حکم اخراجی ودریافت مجدد آن در حال حاظر 3 سال قبل از اخراجی که اضافه کاری آن قطع شده بود وبا در خواست از ایشان که مدارکی که تهیه نموده ام  برای دادخواهی درمحل دیگری کپی آن را به من بدهید با گفتار اینکه برو واز کار گزینی کپی بگیر در اینجا من به کار گزینی مراجعه کردم ولی کپی به من ندادند در این حال من با گفتار بلند که چهار شهود ایشان هم شهادت داده اند گفتار خود را گفته ام ، اظهارات کذ ب ایشان نسبت به بقیه گفتار شهود چیز دیگری نبوده .

 

 

 

کیفر خواست اتهام توهین :

در این پرونده آقای عبدالغفار ............. فرزند ................. فاقد سابقه کیفری با صدور قرارتامین التزام متهم است به ارتکاب توهین و فحاشی در تاریخ 20/10/82 در استان تهران بنا به دلایل استنا ذیل ؛
1) شکایت شاکی  2) گزارش مرجع انتظامی   3) شهادت شهود 4) دیگر دلایل و براهین موجود ، بزه انتسابی به شخص محرز است وبه استناد ماده 608 قانون تعزیرات برای نامبرده تقاضای مجازات می شود .  

 

 

اخذ آخرین دفاع از فرد متهم به توهین : 

به تاریخ 23 شهریور ماه سال 1384 شعبه 1032دادگاه عمومی تهران در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است ، پرونده امر تحت نظر قرار دارد وآقای ازگلی به عنوان شاکی وآقای سید عبدالغفار ........ به عنوان متهم در دادگاه  حضور دارند ودادگاه خطاب به شاکی می گوید شکایت خود را به طور کامل ذکر کنید وشاکی اظهار می دارد ؛ مشارالیه در روز شنبه مورخه 20/11/82 درساعت 11 صبح در محل کار اینجاب به نشانی فوق حضور وبا صدای بلند در حضور دیگر همکاران شروع به فحاشی و ذکر کلماتی که از بیان آن شرمم می آید نمود به طوری که نظم کاری را مختل نموده .
دادگاه خطاب به متهم می گوید شکایت شاکی به شما تفهیم شد در خصوص اتهام خود آخرین دفائیات را ذکر کنید .اینجانب با گفتن لفظ ازگل این از بی کفایتی مدیریت تو است به او توهین کردم وایشان با علم به سیادت ما در جواب با گفتن خودت وجد آبادت و برداشتن تلفن به مافوق خود شکایت می کند ؛ بنده بیشتر عصبانی شدم وگفتارم را تکرار کردم.


 

رای دادگاه بدوی - توهین : 

در خصوص شکایت شاکی آقای محسن ............ بر علیه آقای سید عبدالغفار ............. دائر بر توهین ، با عنایت به شکایت شاکی وگزارش مرجع انتظامی وصورتجاسه مورخه 89/10/20 کارمندان اداره شیلات واظهارات شهود ومطلعین واقاریر ضمنی متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی وجاسه رسمی دادگاه وسایر قرائن وبراهین موجود در پرونده بزهکاری وی محرز ومسلم بوده ، لذا دادگاه مشارالیه را به جرم توهین به استناد ماده 608 ق.م.ا.به پرداخت 5/000/000 ریال جزای نقدی به صندوق دولت اسلامی بدل از حبس تعزیری محکوم میکند ، رای دادگاه حضوری وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

 

 

نظر نهایی پرونده - توهین و فحاشی :

رای صادره از دادگاه محترم بدوی به صورت صحیح صادر نشده به دلیل اینکه شاکی در شکوائیه خود که تقدیم دادسرای محترم داشته بیان کرده که مشتکی عنه به او فحاشی کرده والفاظی را ذکر کرده وبیان کرده که وغیره که از گفتن آن شرم دارم این در حالی است که دادگاه در خصوص الفاظ رکیک دیگر بایستی که تحقیق وبازجوئی به عمل می آورد وحکم را اگر در خور اعمال مجازات مربوط به حد قذف بود آن را طبق ماده 139و140 ق.م.ا اعمال می کرد واینکه دادگاه بدوی فقط به استناد لفظ توهین مبادرت به صدور حکم گردیده حکم صادره مخدوش می باشد .

 

 

مطالب مرتبط با جرم توهین :

1- رای توهین و تهدید

2- جرم قذف و مجازات قذف، حد قذف

3- حکم دادگاه کیفری ضرب و جرح عمدی، فحاشی، افترا

4- نمونه شکوائیه و رای کیفری تهدید،توهین و افتراء

5- راه های اعتراض به رأی،واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
کلید واژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.